wrapper

Aktuális

I. Szervezeti és személyzeti adatok

1. A közfeladatot ellátó szerv hivatalos neve‚ székhelye‚ postai címe‚ telefon- és telefaxszáma‚ elektronikus levélcíme‚ honlapja‚ ügyfélszolgálatának elérhetőségei
2. A közfeladatot ellátó szerv szervezeti felépítése szervezeti egységek megjelölésével‚ az egyes szervezeti egységek feladatai -- Szervezeti felépítés (ábra)
3. A közfeladatot ellátó szerv vezetőinek és az egyes szervezeti egységek vezetőinek neve‚ beosztása‚ elérhetősége (telefon- és telefaxszáma‚ elektronikus levélcím)
4. A szervezeten belül illetékes ügyfélkapcsolati vezető neve elérhetősége (telefon- és telefaxszáma‚ elektronikus levélcíme) és az ügyfélfogadási rend
5. Testületi szerv esetén a testület létszáma‚ összetétele‚ tagjainak neve‚ beosztása‚ elérhetősége
6. A közfeladatot ellátó szerv irányítása‚ felügyelete vagy ellenőrzése alatt álló‚ vagy alárendeltségében működő más közfeladatot ellátó szervek megnevezése‚ és 1. pontban meghatározott adatai
7. A közfeladatot ellátó szerv többségi tulajdonában álló‚ illetve részvételével működő gazdálkodó szervezet neve‚ székhelye‚ elérhetősége (postai címe‚ telefon- és telefaxszáma‚ elektronikus levélcíme)‚ tevékenységi köre‚ képviselőjének neve‚ a közfeladatot ellátó szerv részesedésének mértéke
8. A közfeladatot ellátó szerv által alapított közalapítványok neve‚ székhelye elérhetősége (postai címe‚ telefon- és telefaxszáma‚ elektronikus levélcíme)‚ alapító okirata‚ kezelő szervének tagjai
9. A közfeladatot ellátó szerv által alapított költségvetési szervek neve‚ székhelye‚ a költségvetési szervet alapító jogszabály megjelölése‚ illetve az azt alapító határozat‚ a költségvetési szervalapító okirata‚ vezetője‚ honlapjának elérhetősége‚ működési engedélye
10. A közfeladatot ellátó szerv által alapított lapok neve‚ a szerkesztőség és kiadó neve és címe‚ valamint a főszerkesztő neve
11. A közfeladatot ellátó szerv felettes‚ illetve felügyeleti szervének‚ hatósági döntései tekintetében a fellebbezés elbírálására jogosult szervnek‚ ennek hiányában a közfeladatot ellátó szerv felett törvényességi ellenőrzést gyakorló szerv 1. pontban meghatározott adatai

II. Tevékenységre, működésre vonatkozó adatok

1. A közfeladatot ellátó szerv feladatát‚ hatáskörét és alaptevékenységét meghatározó‚ a szervre vonatkozó alapvető jogszabályok‚ közjogi szervezetszabályozó eszközök‚ valamint a szervezeti és működési szabályzat vagy ügyrend‚ az adatvédelmi és adatbiztonsági szabályzat hatályos és teljes szövege
2. Az országos illetékességű szervek‚ valamint a a fővárosi és megyei kormányhivatal esetében a közfeladatot ellátó szerv feladatáról‚ tevékenységéről szóló tájékoztató magyar és angol nyelven
3. A helyi önkormányzat önként vállalt feladatai
4. Államigazgatási‚ önkormányzati‚ és egyéb hatósági ügyekben ügyfajtánként és eljárástípusonként a hatáskörrel rendelkező szerv megnevezése‚ hatáskör gyakorlásának átruházása esetén a ténylegesen eljáró szerv megnevezése‚ illetékességi területe‚ az ügyintézéshez szükséges dokumentumok‚ okmányok‚ eljárási illetékek (igazgatási szolgáltatási díjak) meghatározása‚ alapvető eljárási szabályok‚ az eljárást megindító irat benyújtásának módja (helye‚ ideje)‚ ügyfélfogadás ideje‚ az ügyintézés határideje (elintézési‚ fellebbezési határidő)‚ az ügyek intézését segítő útmutatók‚ az ügymenetre vonatkozó tájékoztatás és az ügyintézéshez használt letölthető formanyomtatványok‚ az igénybe vehető elektronikus programok elérése‚ időpontfoglalás‚ az ügytípusokhoz kapcsolódó jogszabályok jegyzéke‚ tájékoztatás az ügyfelet megillető jogokról és az ügyfelet terhelő kötelezettségekről
5. A közfeladatot ellátó szerv által nyújtott vagy költségvetéséből finanszírozott közszolgáltatások megnevezése‚ tartalma‚ a közszolgáltatások igénybevételének rendje‚ a közszolgáltatásért fizetendő díj mértéke‚ az abból adott kedvezmények
6. A közfeladatot ellátó szerv által fenntartott adatbázisok‚ illetve nyilvántartások leíró adatai (név‚ formátum‚ az adatkezelés célja‚ jogalapja‚ időtartama‚ az érintettek köre‚ az adatok forrása‚ kérdőíves adatfelvétel esetén a kitöltendő kérdőív)‚ az adatvédelmi nyilvántartásba bejelentendő nyilvántartásoknak az e törvény szerinti azonosító adatai; a közfeladatot ellátó szerv által - alaptevékenysége keretében - gyűjtött és feldolgozott adatok fajtái‚ a hozzáférés módja‚ a másolatkészítés költségei
7. A közfeladatot ellátó szerv nyilvános kiadványainak címe‚ témája‚ a hozzáférés módja‚ a kiadvány ingyenessége‚ illetve a költségtérítés mértéke
8. A testületi szerv döntései előkészítésének rendje‚ az állampolgári közreműködés (véleményezés) módja‚ eljárási szabályai‚ a testületi szerv üléseinek helye‚ ideje‚ továbbá nyilvánossága‚ döntései‚ ülésének jegyzőkönyvei‚ illetve összefoglalói; a testületi szerv szavazásának adatai‚ ha ezt jogszabály nem korlátozza
9. Az e törvény alapján közzéteendő jogszabálytervezetek és kapcsolódó dokumentumok; a helyi önkormányzat képviselő-testületének nyilvános ülésére benyújtott előterjesztések a benyújtás időpontjától
10. A közfeladatot ellátó szerv által közzétett hirdetmények és közlemények
11. A közfeladatot ellátó szerv által kiírt pályázatok szakmai leírása‚ azok eredményei és indoklásuk
12. A közfeladatot ellátó szervnél végzett alaptevékenységgel kapcsolatos vizsgálatok‚ ellenőrzések nyilvános megállapításai
13. A közérdekű adatok megismerésére irányuló igények intézésének rendje‚ az illetékes szervezeti egység neve‚ elérhetősége‚ s ahol kijelölésre kerül‚ az adatvédelmi felelős‚ vagy az információs jogokkal foglalkozó személy neve
14. A közfeladatot ellátó szerv tevékenységére vonatkozó‚ jogszabályon alapuló statisztikai adatgyűjtés eredményei‚ időbeli változásuk
15. A közérdekű adatokkal kapcsolatos kötelező statisztikai adatszolgáltatás adott szervre vonatkozó adatai
16. Azon közérdekű adatok hasznosítására irányuló szerződések listája‚ amelyekben a közfeladatot ellátó szerv az egyik szerződő fél
17. A közfeladatot ellátó szerv kezelésében lévő közérdekű adatok felhasználására‚ hasznosítására vonatkozó általános szerződési feltételek
18. A közfeladatot ellátó szervre vonatkozó különös és egyedi közzétételi lista
19. A közfeladatot ellátó szerv kezelésében levő‚ a közadatok újrahasznositásáról szóló törvény szerint újrahasznosítás céljára elérhető kulturális közadatok listája‚ a rendelkezésre álló formátumok megjelölésével‚ valamint a közfeladatot ellátó szerv kezelésében levő‚ a közadatok újrahasznosításáról szóló törvény szerint újrahasznosítható közadat típusokról való tájékoztatás‚ a rendelkezésre álló formátumok megjelölésével
20. A 19. sor szerinti közadatok és kulturális közadatok újrahasznosítására vonatkozó általános szerződési feltételek elektronikusan szerkeszthető változata
21. A 19. sor szerinti közadatok és kulturális közadatok újrahasznosítás céljából történő rendelkezésre bocsátásáért fizetendő dijak általános jegyzéke‚ a díjszámitás alapját képező tényezőkkel együttesen
22. A közadatok újrahasznosításáról szóló törvény szerinti jogorvoslati tájékoztatás
23. A közfeladatot ellátó szerv által megkötött‚ a közadatok újrahasznositásáról szóló törvény szerint kötött kizárólagos jogot biztosító megállapodások szerződő feleinek megjelölése‚ a kizárólagosság időtartamának‚ tárgyának‚ valamint a megállapodás egyéb lényeges elemeinek megjelölése
24. A közfeladatot ellátó szerv által kötött‚ a közadatok újrahasznosításáról szóló törvény szerint a kulturális közadatok digitalizálására kizárólagos jogot biztosító megállapodások szövege
25. A közadatok újrahasznositásáról szóló törvény szerinti azon jogszabály‚ közjogi szervezetszabályozó eszköz‚ közszolgáltatási szerződés vagy más kőtelező erővel bíró dokumentum (vagy az annak elérhetőségére mutató hivatkozás)‚ amely az újrahasznosítás céljából rendelkezésre bocsátható közadat gyüjtésével‚ előállításával‚ feldolgozásával és terjesztésével összefüggő költségek jelentős részének saját bevételből való fedezését irja elő a közfeladatot ellátó szerv részére

III. Gazdálkodási adatok

1. A közfeladatot ellátó szerv éves költségvetése‚ számviteli törvény szerinti beszámolója vagy éves költségvetés beszámolója
2. A közfeladatot ellátó szervnél foglalkoztatottak létszámára és személyi juttatásaira vonatkozó összesített adatok‚ illetve összesítve a vezetők és vezető tisztségviselők illetménye‚ munkabére‚ és rendszeres juttatásai‚ valamint költségtérítése‚ az egyéb alkalmazottaknak nyújtott juttatások fajtája és mértéke összesítve
3. A közfeladatot ellátó szerv által nyújtott‚ az államháztartásról szóló törvény szerinti költségvetési támogatások kedvezményezettjeinek nevére‚ a támogatás céljára‚ összegére‚ továbbá a támogatási program megvalósítási helyére vonatkozó adatok‚ kivéve‚ ha a közzététel előtt a költségvetési támogatást visszavonják vagy arról a kedvezményezett lemond
4. Az államháztartás pénzeszközei felhasználásával‚ az államháztartáshoz tartozó vagyonnal történő gazdálkodással összefüggő‚ ötmillió forintot elérő vagy azt meghaladó értékű árubeszerzésre‚ építési beruházásra‚ szolgáltatás megrendelésre‚ vagyonértékesítésre‚ vagyonhasznosításra‚ vagyon vagy vagyoni értékű jog átadására‚ valamint koncesszióba adásra vonatkozó szerződések megnevezése (típusa)‚ tárgya‚ a szerződést kötő felek neve‚ a szerződés értéke‚ határozott időre kötött szerződés esetében annak időtartama‚ valamint az említett adatok változásai‚ a nemzetbiztonsági‚ illetve honvédelmi érdekkel közvetlenül összefüggő beszerzések adatai‚ és a minősített adatok kivételével A szerződés értéke alatt a szerződés tárgyáért kikötött - általános forgalmi adó nélkül számított - ellenszolgáltatást kell érteni‚ ingyenes ügylet esetén a vagyon piaci vagy könyv szerinti értéke közül a magasabb összeget kell figyelembe venni. Az időszakonként visszatérő - egy évnél hosszabb időtartamra kötött - szerződéseknél az érték kiszámításakor az ellenszolgáltatás egy évre számított összegét kell alapul venni. Az egy költségvetési évben ugyanazon szerződő féllel kötött azonos tárgyú szerződések értékét egybe kell számítani
5. A koncesszióról szóló törvényben meghatározott nyilvános adatok (pályázati kiírások‚ pályázók adatai‚ az elbírálásról készített emlékeztetők‚ pályázat eredménye)
6. A közfeladatot ellátó szerv által nem alapfeladatai ellátására (így különösen egyesület támogatására‚ foglalkoztatottai szakmai és munkavállalói érdek-képviseleti szervei számára‚ foglalkoztatottjai‚ ellátottjai oktatási‚ kulturális‚ szociális és sporttevékenységet segítő szervezet támogatására‚ alapítványok által ellátott feladatokkal összefüggő kifizetésre) fordított‚ ötmillió forintot meghaladó kifizetések
7. Az Európai Unió támogatásával megvalósuló fejlesztések leírása‚ az azokra vonatkozó szerződések
8. Közbeszerzési információk (éves terv‚ összegzés az ajánlatok elbírálásáról‚ a megkötött szerződésekről)

Alapító okiratok

Alapító_okitat_Apróka_Bölcsőde
Alapító_okitat_Közművelődési_Intézet
Alapító_okitat_Polgármesteri_Hivatal
Alapító_okitat_Tündérkert_Óvoda


 

 

Tovább a kategóriában: Közérdekű adatok (I./3.) »

Impresszum

A www.zsambek.hu oldalain található tartalom Zsámbék Város Önkormányzata és a Zsámbéki Polgármesteri Hivatal tulajdonát képezi. Előzetes írásos hozzájárulás nélkül tilos a weboldal egészének vagy részeinek bármilyen formájú közzététele, sokszorosítása, terjesztése, forgalomba hozatala.

Látnivalók

Barokk Templom
A Keresztelő Szent János ...
Bonzsák Kocsiszín Galéria
Rendszeres kiállítások, ...
GOKART
A zsámbéki Driving Camp ...
Helytörténeti Tűzoltó Kiállítás
Kedves Érdeklődők! A ...
Immaculata-emlékoszlop
Az emlékmű mai formájában nem ...
Józsefvárosi pinceterület
Összefüggő zöld sziget Zsámbék ...
Lámpamúzeum
Lámpamúzeum a Guiness rekorder ...
Pestis Kápolna
Zsámbék határában az Angyal ...
Romtemplom és Kőtár
Zsámbék egyedülálló ...

Zsámbék anno - galéria