wrapper

Aktuális


Ügyiratszám: PE/EA/399-2/2020
Ügyintéző: dr. Kocsner Tibor
Telefon: 06-70-9535303
Tárgy: vaddisznóban megállapított afrikai sertéspestis miatti korlátozások
Hiv. szám: -
Melléklet: Országos Főállatorvos 2/2020. sz. hat.

HATÁROZAT
Vaddisznóban megállapított afrikai sertéspestis betegség másodlagos előfordulása miatt a PE/EA/1389-6/2019 számú határozatomban elrendelt intézkedéseket felülvizsgálva elrendelem, hogy Budapest Főváros XXII., XI., XII., II. I. és III. kerületében, valamint a Budakeszi Járás, az Érdi Járás, Pilisvörösvári Járás és a Szentendrei Járások területén a Szentendrei-sziget területének kivételével az Országos Főállatorvos hatályos határozatában a fertőzött területekre előírt szabályokat kell alkalmazni.
A fertőzött területeteken belül Budapest Főváros XXII., XI., XII., II. I. és III. kerületében, Diósd, Törökbálint, Budajenő, Budakeszi, Budaörs, Nagykovácsi, Páty, Perbál, Remeteszőlős, Telki, Tök, Zsámbék, Pilisborosjenő, Piliscsaba, Pilisszentiván, Pilisvörösvár, Solymár, Tinnye, Üröm, Budakalász, Csobánka, és Pomáz közigazgatási területén az Országos Főállatorvos hatályos határozatában a fertőzött területekre előírt szabályokon túl a szigorúan korlátozott területekre (a továbbiakban: SZKT) érvényes rendelkezéseket is alkalmazni kell.
Egyúttal a PE/EA/1389-6/2019 és PE/EA/1389-8/2019 határozatom, valamint a 2/2019. HJK utasításom hatályát veszíti. A továbbiakban ezen határozat rendelkezései szerint kell eljárni. Azonnali intézkedések a vaddisznó-állományokban:
a) A fertőzött területen kilőtt, vagy elhullva talált összes vaddisznót az Érdi Járási Főállatorvosnak be kell jelenteni, aki intézkedik a mintavételről, és a minta vizsgáló laboratóriumba küldéséről, továbbá a test állami költségre történő ártalmatlanításáról. A vaddisznó húsa, vagy trófeája kizárólag a Járási Főállatorvos egyedi engedélye alapján használható fel.
b) Tilos a fertőzött területen a vaddisznók egyéni és társas vadászata. A lakott területen történő vaddisznó-gyérítés nem minősül vadászatnak.
c) A vadászterületen a vadkár-elhárítás céljából végzett vaddisznó kilövést diagnosztikai célú állomány-gyérítés során kell végrehajtani.
Azonnali intézkedések a sertésállományokban:
Az ASP-vel fertőzött területen (ideértve az SZKT területét is) hatósági megfigyelés alá helyezem a sertéstartó telepeket, és elrendelem az alábbiakat.
a) Valamennyi gazdaságban a sertéseket korcsoportok szerinti nyilvántartásba kell venni. 60 napon belül valamennyi sertéstelepet állatorvosnak kell felkeresnie a sertésállományok korcsoportonkénti összeírása, valamint járványügyi felülvizsgálat és/vagy az állattartók járványügyi tájékoztatása céljából.
b) A gazdaságban lévő összes sertésnek a szállásán vagy más olyan helyen tartani, hogy vaddisznókkal ne érintkezhessenek. A kültéri sertéstartás helyét kettős kerítéssel körülvéve kell megakadályozni a házi sertések és vaddisznók érintkezését. Azt a sertésállományt, amely a telep zártságára vonatkozó előírásnak e határozat kiadásától számított 90 napon belül nem felel meg, állami kártalanítás nélkül fel kell számolni.
c) A sertéstartó telepeken takarmányt, alomanyagot úgy kell elhelyezni, hogy vaddisznók ne férhessenek hozzá.
d) A sertéstartó épületek, illetve a telep ki- és bejáratánál megfelelő kéz- és lábfertőtlenítő eszközt kell elhelyezni és azt folyamatosan működtetni. Szükség esetén a fertőtlenítőszert a HJK a Járási Főállatorvos útján biztosítja.
e) A sertéstelepek személyforgalmát a lehető legminimálisabbra kell korlátozni. Aki a sertéstelepekre be- vagy onnan kilép, köteles betartani az ASP-vírus elhurcolásának megelőzésére hozott hatósági intézkedéseket. Csak az állatok tulajdonosa, vagy gondozója járhat be rendszeresen az állatok tartására szolgáló gazdasági udvarba. Az állatok gondozásakor az erre a célra elkülönített munkaruhát, és lábbelit kell használni. A gazdasági udvarba (vagy a sertések közelébe) csak kéz- és lábfertőtlenítő használatát követően lehet be- és kilépni.
f) A vaddisznóval érintkezett személyek csak átöltözés és fertőtlenítés után mehetnek sertéstartó gazdaságba.
g) Tilos a sertéstartó telepre bevinni a kilőtt vagy elhullva talált vaddisznó bármilyen testrészét, illetve minden olyan anyagot vagy felszerelést, amely fertőződhetett az ASP vírusával.
h) A sertéstartóknak az Éltv.18. § (1) bekezdés f) pontjában foglalt bejelentési kötelezettségük teljesítése során az észleléstől számított 24 órán belül kell jelenteniük a szolgáltató állatorvosnak, ha az ASP-re vagy klasszikus sertéspestisre gyanakszanak, továbbá, ha sertésük elhullott vagy megbetegedett.
i) Fertőzött területen elhullott házisertések hulláját 1. vagy 2. kategóriájú állati eredetű melléktermék feldolgozó üzemben kell ártalmatlanítani állami költségre.
j) Élő sertések az állattartó telepet csak a járási főállatorvos előzetes engedélyével hagyhatják el.
Az SZKT területén a fentieken túl:
a) a sertéstartók kötelesek bejelenteni a saját célra történő vágást a járási főállatorvosnak legalább 48 órával a vágást megelőzően. A járási főállatorvos a járványügyi kockázat alapján dönt a szükséges vizsgálatok előírásáról.
b) minden választott (8 hét feletti) sertést egyedileg tartósan meg kell jelölni, a jelölést állami költségen kell végrehajtani.
c) nyilvántartást kell vezetni minden olyan személyről, aki a sertések közelébe ment, vagy velük érintkezhetett.
d) Az Éltv-ben foglalt kötelezettségen felül minden sertéstartónak írásos állategészségügyi járványvédelmi ellátási szerződést kell kötnie egy szolgáltató állatorvossal. A szolgáltató állatorvos köteles tájékoztatni az állattartót az állategészségügyi, járványvédelmi előírások betartásának rendjéről. Fel kell hívnia a sertéstartó figyelmét a hiányosságokra, és javaslatot kell tenni ezek kijavítására. A tájékoztatást dokumentálni kell és minden érintettnek alá kell írnia.
e) A mezőgazdasági földterületeken, csak a füllesztéssel ártalmatlanított trágya helyezhető ki. A trágyázásra használt eszközöket, gépek használatot követő azonnali mosása és fertőtlenítése az állattartó kötelezettsége.
A fenti rendelkezések és az Országos Főállatorvos hatályos határozatában az állatok tartására, szállítására előírt egyéb utasítások végrehajtásának felügyeletével az Érdi Járási Főállatorvost, (dr. Kunos Edit) bízom meg.
Jelen határozatomban előírtak megtartása nem mentesít az Országos Főállatorvos hatályos határozatában előírt egyéb intézkedések végrehajtása alól.
E határozat rendelkezései azonnal végrehajtandóak.
A határozat felülvizsgálata jogszabálysértésre hivatkozással kérhető a Budapest Környéki Közigazgatási és Munkaügyi Bíróságtól a határozatot hozó Pest Megyei Kormányhivatal, mint elsőfokú hatóság elleni kereset indításával.
A keresetlevelet az elsőfokú hatósághoz a felülvizsgálni kért határozat közlésétől számított harminc napon belül kell benyújtani vagy ajánlott küldeményként postára adni.
A keresetlevelet eggyel több példányban kell benyújtani, mint ahány fél a perben érdekelt. A közigazgatási perben jogi képviselővel eljáró fél a kereseti kérelmét kizárólag a https://e-kormanyablak.kh.gov.hu linken nyújthatja be.
A pert keresetlevéllel kell indítani, amely tartalmazza az eljáró bíróság megjelölését, a felperes nevét, cégjegyzékszámát vagy más nyilvántartásba-vételi számát, lakcímét vagy székhelyét, adóazonosító számát és perbeli állását, továbbá képviselője nevét, lakcímét vagy székhelyét, illetve – ha ilyennel rendelkezik – egyéb elérhetőségét, az alperes nevét, székhelyét és perbeli állását, továbbá – ha ismert – képviselője nevét, lakcímét vagy székhelyét, a vitatott közigazgatási tevékenység és az arról való tudomásszerzés módjának és idejének azonosítására alkalmas, illetve ahhoz szükséges adatot, azokat melyekből a bíróság hatásköre és illetékessége megállapítható, a közigazgatási tevékenységgel okozott jogsérelmet, az annak alapjául szolgáló tények, illetve azok bizonyítékai előadásával és a bíróság döntésére irányuló határozott kérelmet.
A keresetlevélhez csatolni kell azt az okiratot vagy annak másolatát, amelyre a felperes bizonyítékként hivatkozik, amely a képviselővel való eljárás esetén a képviseleti jogosultságot igazolja, illetve a bíróság által hivatalból figyelembe veendő tény igazolásához szükséges.
Tájékoztatom, hogy ha egyik fél sem kéri a tárgyalás tartását, és azt a bíróság sem tartja szükségesnek, a bíróság az ügy érdemében tárgyaláson kívül határoz. Tárgyalás tartását az ügyfél a keresetlevélben, a közigazgatási szerv a védiratban kérheti. Ennek elmulasztása miatt igazolásnak nincs helye.

INDOKOLÁS

A Pilisi Parkerdő ZRt. Budapest-Budakeszi Erdészetének területén talált elhullott vaddisznókból a Nemzeti Élelmiszerlánc-biztonsági Hivatal Állategészségügyi Diagnosztikai Igazgatóság (a továbbiakban: NRL) korábban afrikai sertéspestis vírust mutatott ki. Tekintettel a járvány terjedésére, valamint a korábban kiadott PE/EA/1389-6/2019 és PE/EA/1389-8/2019 határozatom, valamint a 2/2019. HJK utasítások jogszabályi alapját képező, az Országos Főállatorvos 2/2019. számú határozatának hatályvesztésére, szükségessé vált a korábban kiadott intézkedések felülvizsgálata.
A NRL afrikai sertéspestis vírust mutatott ki az 572050, 573650 és a 571850 kódszámú vadgazdálkodási egységek területén is. Az Országos Főállatorvos 2/2020. számú határozatának Mellékletével kiadott Mentesítési terv 2.2.1.5 pontja szerint ha a fertőzött terület SZKT-n kívüli részén másodlagos esetként megállapításra kerül az ASP vaddisznókban, akkor annak a vadgazdálkodási egységnek a teljes területét, ahol a másodlagos eset megállapításra került, SZKT-vá kell nyilvánítani.
A Mentesítési Terv a 2.2 és 2.3 pontjaival előírta a fertőzött területre és az SZKT-re vonatkozó intézkedéseket.
Határozatomat az élelmiszerláncról és hatósági felügyeletéről szóló 2008. évi XLVI. törvény 38./F §.-ban , 51. § (3) bekezdésében, valamint az Országos Főállatorvos 2/2020. számú határozatában meghatározott jogkörömben eljárva, a fővárosi és megyei kormányhivatalokról, valamint a járási (fővárosi kerületi) hivatalokról szóló 86/2019. (IV. 23.) Korm. rendelet 2. § (1) bekezdésében meghatározott illetékességi területemen, az Ákr 80. § (1), 81. § (1) és 82.§ (1) bekezdései szerint hoztam meg.
A fellebbezés lehetőségét az Ákr. 116. § (4) bekezdés d) pontja zárja ki. A bírósági felülvizsgálat lehetőségét az Ákr. 114.§ (1) bekezdése és a 116. § (4) bekezdés d) pontja és a 2017.évi I. törvény a közigazgatási perrendtartásról 7.§ (1) bekezdés a) pontja alapján biztosítottam.
Az ország kedvező állategészségügyi járványhelyzetének fenntartása fontos közérdek, ezért az általános közigazgatási rendtartásról szóló 2016. évi CL. törvény 84. § b) pontja alapján a határozat azonnali végrehajthatóságáról rendelkeztem.

Budapest, 2020. március 24.
Dr. Tarnai Richárd kormánymegbízott nevében és megbízásából:
dr. Brandenburg Tamás
főosztályvezető
a HJK vezetője
Utoljára frissítve: 2020. március 27., péntek
Mellékletek:

Impresszum

A www.zsambek.hu oldalain található tartalom Zsámbék Város Önkormányzata és a Zsámbéki Polgármesteri Hivatal tulajdonát képezi. Előzetes írásos hozzájárulás nélkül tilos a weboldal egészének vagy részeinek bármilyen formájú közzététele, sokszorosítása, terjesztése, forgalomba hozatala.

Látnivalók

Barokk Templom
A Keresztelő Szent János ...
Immaculata-emlékoszlop
Az emlékmű mai formájában nem ...
Józsefvárosi pinceterület
Összefüggő zöld sziget Zsámbék ...
Lámpamúzeum
Lámpamúzeum a Guiness rekorder ...
Pestis Kápolna
Zsámbék határában az Angyal ...
Romtemplom és Kőtár
Zsámbék egyedülálló ...
Szent Vendel domborműves népi lakóház
Zsámbék egyik legrégebbi, 1740 ...
Törökkút
A szokatlanul nagy méretű ...
Zárdakert
Romantikus, tóval, szökőkúttal, ...

Zsámbék anno - galéria