wrapper

Aktuális

Anyakönyvi ügyintézés 2017-től:

Anyakönyvvezetők:
Csercsa Ilona: 23/565-610, 23/565-620 Ez az e-mail-cím a szpemrobotok elleni védelem alatt áll. Megtekintéséhez engedélyeznie kell a JavaScript használatát.

Anyakönyvi ügyek intézéséhez előzetes időpont egyeztetés szükséges az anyakönyvvezetővel a fenti elérhetőségeken!

Ügyfélfogadási idő:
Hétfő: 13.30-15.00
Szerda: 9.00-11.30, 14.30-18.00
Péntek: 9.00-10.30

Az utolsó sorszámot az ügyfélfogadási idő vége előtt 15 perccel lehet kérni.

Elektronikus Anyakönyvi rendszer (EAK)

A papír alapú anyakönyvezés 2014.07.01-től megszűnt Magyarországon, ezt követően csak az erre használatos elektronikus anyakönyvezési rendszeren (EAK) tudnak az anyakönyvvezetők dolgozni és anyakönyvi iratot generálni, nyomtatni.

Hogyan és mikor kerülök be az EAK rendszerébe?

Az Elektronikus Anyakönyv (EAK) üresen, adatbázis nélkül indult el 2014-ben, az adatok anyakönyvi ügyintézéskor folyamatosan töltődnek be. E szerint, mikor – 2014. év július 1-hez képest- először anyakönyvi ügyet intéz vagy kivonatot kérelmez az ügyfél, az esemény helye szerinti anyakönyvvezető által bekerül az anyakönyvi eseménye az EAK rendszerébe. Mivel ez országosan használatos rendszer, az adatok bekerülése után minden anyakönyvvezető látja azokat, és tud kivonatot kiállítani.

Mi az egyedi EAK azonosító számom?

Aki már bekerült az elektronikus anyakönyvbe, kapott egy egyedi azonosító (EAK azonosító) számot, melyet a jövőben anyakönyvi folyószám helyett használunk az illető minden anyakönyvi eseményének (születés, házasság, halálozás) nyilvántartására. Ezt a számot érdemes megjegyezni, és anyakönyvi ügyintézésnél az anyakönyvvezetőnek megadni.

Anyakönyvi kivonatok kiadása:

Más településen/kerületben történt anyakönyvi eseményről a kivonat kérelmet célszerű az anyakönyvi eseményt nyilvántartó (esemény helye szerinti) anyakönyvi hivatalhoz megküldeni. Ha a kivonatot nem az eseményt nyilvántartó kerületben, településen szeretné az ügyfél kikérni, akkor a kérelmet befogadó anyakönyvvezető megkeresi a nyilvántartó anyakönyvvezetőt és kéri az anyakönyvi esemény rögzítését. A megkeresett nyilvántartó anyakönyvvezető a papír alapú anyakönyvi bejegyzés adatainak az elektronikus anyakönyvbe történő bejegyzéséről az értesítéstől számított százhúsz napon belül gondoskodik, és erről értesíti a megkeresőt.
A kivonatok kiadása illetékmentes.
Az illetékmentes anyakönyvi kivonatot a bejelentésre kötelezettnek vagy meghatalmazottjának kell átadni. Az anyakönyvi okiratot az igény beérkezésétől számított 8 napon belül állítja ki az anyakönyvvezető.

A házasságkötés

A házasságkötés tervezett időpontjáról az anyakönyvvezetővel előzetesen egyeztetni kell!

A házasulók a házassági szándékot személyesen jelentik be és erről az anyakönyvvezető jegyzőkönyvet vesz fel. A jegyzőkönyv 1 évig érvényes.
A házasságkötés időpontja legkorábban a jegyzőkönyv felvételétől számított harmincegyedik naptól tűzhető ki.
A külföldi állampolgár házasságkötéséhez szükséges okiratokat és a jegyzőkönyvet az anyakönyvvezető továbbítja a Pest Megyei Kormányhivatalhoz, elbírálás céljából. Az elbírálási idő: 30 nap. A házasságkötés legkorábbi időpontjára vonatkozó harmincnapos várakozási időt az anyakönyvvezető valamennyi irat, valamint a felettes szerv nyilatkozata beérkezésétől számítja.

A szükséges okmányok magyar házasulók esetében:
- személyazonosító igazolvány
- lakcímigazolvány vagy
- magyar útlevél és lakcímigazolvány
- születési anyakönyvi kivonat
- családi állapot igazolás (elvált személynél: jogerős bírósági ítélet, vagy az előző házasságáról készített záradékolt házassági anyakönyvi kivonat, özvegy családi állapot esetén az elhunyt házastárs halotti anyakönyvi kivonata)
- 16. életévét betöltött személy esetében a gyámhivatal előzetes engedélye szükséges

Külföldi állampolgár házasulónak
- igazolnia kell a személyazonosságát, állampolgárságát.(igazolvány, útlevél)
- csatolnia kell a születési anyakönyvi kivonatát, (egyes országok esetében diplomácia felülhitelesítéssel vagy Apostillel ellátva), amit Magyarországon kizárólag az Országos Fordító és Fordításhitelesítő Iroda vagy konzul által fordíttathat le (Országot Fordító- és Fordításhitelesítő Iroda (1062 Budapest, Bajza utca 52. http://www.offi.hu/))
- tanúsítványt hiteles magyar fordításban (egyes országok tekintetében diplomáciai felülhitelesítéssel, illetve Apostille hitelesítéssel ellátva.) A tanúsítványt kiadja a külföldi házasuló államának illetékes hatósága. A tanúsítvány tartalmáról az anyakönyvvezető ad tájékoztatást.
- lakbizonylat, ha a tanúsítvány azt nem tartalmazza (egyes országokban diplomáciai felülhitelesítéssel vagy Apostillel ellátva ) hiteles magyar fordításban
- családi állapot igazolás (egyes országokban diplomáciai felülhitelesítéssel vagy Apostillel ellátva ) elváltnál: jogerős bírósági ítélet OFFI fordításban, özvegy családi állapotnál: halotti kivonat OFFI fordításban, nőtlen és hajadon esetén: a tanúsítványnak tartalmaznia kell.

A házasságkötés létesítésének hivatali helyiségen kívüli, valamint a hivatali munkaidőn kívül történő engedélyezésének szabályairól, valamint az azokért fizetendő díjak mértékéről (Hatályos: 2017.08.01-től):

- a hivatali helyiségen kívül valamint a hivatali munkaidőn kívül történő házasságkötések esetében írásban (formanyomtatványon) kérelmet kell benyújtani az anyakönyvvezetőnél, amelyet a jegyző engedélyez
- a kérelem benyújtását megelőzően kell megfizetni a meghatározott díjat, amelyet igazolni kell az anyakönyvvezetőnek
- vasárnap, ünnepnapokon (munkaszüneti napokon) történő házasságkötés nem engedélyezhető
- hivatali munkaidőben a házasságkötő teremben történő házasságkötések térítésmentesek
- hivatali helyiségben hivatali munkaidőn túl 15.000.- Ft-os díjat kell befizetni (a Polgármesteri Hivatal számlájára: 11742001-15390187-00000000)
- hivatali helyiségen kívüli hivatali munkaidőben történő házasságkötés esetében 25.000.- Ft díjat kell fizetni
- hivatali helyiségen kívüli hivatali munkaidőn túl történő házasságkötés esetén 30.000.- Ft díjat kell fizetni
- rendkívüli körülmény esetén, különös tekintettel a házasulók valamelyikének közeli halállal fenyegető egészségi állapotára és az egészségügyi és szociális intézményben lebonyolított házasságkötés díjmentes

Romtemplomnál tartandó esküvőkről

- Polgári esküvő esetén jegyzőkönyv felvétele a Polgármesteri Hivatal anyakönyvvezetőjénél (Borók Éva, Tel.: 23/565-620) amelyhez szükséges (magyar állampolgárok esetében):
o mindkét fél személyes jelenléte
o születési anyakönyvi kivonat
o érvényes személyi igazolvány, lakcímkártya
o elváltak esetén jogerős bontó ítélet
o özvegyek esetén halotti anyakönyvi kivonat
o a jegyzőkönyv felvételét követő 31. naptól lehet a házasságot megkötni. A jegyzőkönyv 1 évig érvényes

- állandó lakóhellyel rendelkező zsámbéki párok esetében: 40.000.- Ft befizetése
- nem zsámbéki párok esetében: 160.000.- Ft befizetése a Polgármesteri Hivatal számlájára
- esküvői fotózás zsámbéki pár esetében: 5.000.- Ft/alkalom, nem zsámbéki pár esetében: 10.000.- Ft/alkalom befizetése a Polgármesteri Hivatal számlájára
- időpont egyeztetés a Polgármesteri Hivatal anyakönyvvezetőjénél valamint a Romtemplomnál illetékes tárlatvezetővel a helyszínen vagy Balázs Mónika Csilla Intézményvezetőnél (Tel: 20/665-9464)

A szertartás lebonyolításához szükséges feltételekről a házasulóknak kell gondoskodni (hangosítás, zeneszolgáltatás, díszítés, székek, asztalok, pezsgő, tálca, poharak)

(A díjtételek a Zsámbék Város Önkormányzatának Képviselő- testületének határozata alapján kerültek megállapításra.)

Születési családi és utónév megváltoztatása

A születési név az a név, mely az érintettet a születési anyakönyvi bejegyzése alapján megilleti. Magyar állampolgár születési neve családi és utónévből áll. A családi név egy vagy kéttagú lehet. A kéttagú családi nevet kötőjel köti össze.
Anyakönyvezni egy vagy két utónevet lehet.

Magyar állampolgár születési családi és utónevének megváltoztatását – kérelmére – a központi anyakönyvi szerv engedélyezheti. A név megváltoztatása iránti kérelmet személyesen kell benyújtani bármely anyakönyvvezetőnél. A külföldön élő magyar állampolgár a kérelmét bármely hivatásos konzuli tisztviselőnél is előterjesztheti.

Kiskorú gyermek névváltoztatását törvényes képviselője, cselekvőképességet kizáró gondnokság alatt álló személy kérelmét a gondnok terjesztheti elő. Kiskorú gyermek esetében, akkor is kell mindkét szülő hozzájárulása a név megváltoztatásához, ha a szülők elváltak (A két szülő együtt, személyesen nyújthatja be a kérelmet). Ettől csak abban az esetben lehet eltérni, ha valamelyik szülő felügyeleti jogát megvonták és ezt jogerős bírósági határozat igazolja. 14. életévét betöltött kiskorú esetén az ő hozzájárulása (személyes aláírása az anyakönyvvezető előtt) is szükséges.

Szülő családi nevének megváltoztatása kiterjed családi nevét viselő kiskorú gyermekére is. Ha házastárs változtat nevet, és azt a nevet a másik házastárs valamilyen formában viseli, a névváltoztatás rá is kiterjed.

Magyartalanul képzett név, történelmi név, régies írásmóddal írott családi név engedélyezése - különös méltánylást érdemlő körülményt kivéve - nem lehetséges.

Amennyiben a névváltozással érintett anyakönyvi esemény külföldön történt a névváltoztatás feltétele a hazai anyakönyvezés.

Csak különös méltánylást érdemlő okból engedélyezhető újabb névváltoztatás az előző névváltoztatás hatályba lépésétől számított 5 éven belül.

Eljárási illeték:

A születési név megváltoztatására irányuló kérelem 10.000.- Ft.
Megváltoztatott név ismételt megváltoztatása 50.000.- Ft.

Az illetéket illetékbélyegben kell leróni.
Ügyintézési idő: 60 nap.

Házassági névviselési forma megváltoztatása

A házassági névviselési forma módosítása iránti kérelmet bármely anyakönyvvezetőnél vagy bármely hivatásos konzuli tisztviselőnél személyesen lehet előterjeszteni. A hivatásos konzuli tisztviselő köteles továbbítani a kérelmet az illetékes anyakönyvvezetőnek vagy a hazai anyakönyvezést végző hatóságnak. Ha a házassági névviselési forma módosítása iránti kérelem elbírálása a hazai anyakönyvezést végző hatóság hatáskörébe tartozik, az anyakönyvvezető a kérelmet haladéktalanul megküldi a hazai anyakönyvezést végző hatóságnak.
Ha a kérelmező a házassági névviselési forma módosításával érintett házasságát külföldön kötötte, a kérelem elbírálásának feltétele a házasság hazai anyakönyvezése.

Ha a házassági névváltozásra válás vagy özvegység után kerül sor az elvált vagy özvegy nő férjének "né" toldatos formáját nem választhatja, ha a házasság fönnállása alatt sem viselte vagy attól a bíróság eltiltotta.

Eljárási illeték mértéke 3.000.- Ft, melyet illetékbélyegben kell leróni.
Az új adatokat tartalmazó anyakönyvi kivonat illetékmentes.

Házassági név módosítása

Ha a volt házastárs nem a házastársa után őt megillető házassági nevet viseli (viselt név: Minta Jánosné, jogosan megillető név: Minta János Jenőné) a házastársa nevét viselő személy házassági neve kérelemre megváltoztatható, ha a házasság megszűnt és személyazonosításra alkalmas hatósági igazolvánnyal vagy a személyi adat- és lakcímnyilvántartás alapiratával igazolható, hogy volt házastársa nevét a kért formában használta. A név megváltoztatása iránti kérelmet személyesen kell benyújtani bármely anyakönyvvezetőnél. A külföldön élő magyar állampolgár a kérelmét bármely hivatásos konzuli tisztviselőnél is előterjesztheti. A házassági név megváltoztatását – kérelmére – a központi anyakönyvi szerv engedélyezheti.
Az eljárás illetékmentes.

A születés anyakönyvezése

A születést a születés helye szerinti anyakönyvvezetőnek be kell jelenteni a születést követő első munkanapon. Az intézetben történt születést az intézet vezetője, az intézeten kívüli születést a szülők és a szülésnél közreműködő orvos jelenti be.
Az intézeten kívüli születést, ha annál az orvos nem működik közre, a bejelentésre kötelezett nyolc napon belül jelenti be.
A bejelentéssel egyidejűleg a bejelentő közli és igazolja mindazokat az adatokat, amelyek az anyakönyvezéshez szükségesek.

Tervezett otthonszülés esetén a születések bejelentését a szülésnél jelen lévő felelős személy (bábaszolgálat) vagy a szülő teszi meg. A születési anyakönyvi kivonatot a szülő a hivatalban veheti át.

A gyermek születésének anyakönyvezéséhez szükséges:
- Jegyzőkönyv élve születésről
- Központi Statisztikai Hivatal évleszületési lap
- vizsgálati lap otthon született újszülöttről 2pld.-ban
- terhes-gondozási könyv
- Igazolás otthon születésről
- az anya érvényes személyi igazolványa, lakcímkártyája.
- Annak a külföldi állampolgárnak, aki nem rendelkezik bevándorolt, letelepedett státusszal érvényes útlevele a szülők házassági anyakönyvi kivonata.
- A külföldi állampolgárságú szülők, külföldön kötött házassága esetében - az Országos Fordító és Fordításhitelesítő Iroda (Bajza u. 52.) – fordításában kell a házassági anyakönyvi kivonatot bemutatni.
- házasságon kívül született gyermek esetében a szülők által tett teljes hatályú apai elismerő nyilatkozata

Nem tervezett otthonszülés esetén a születés bejelentését a szülők teszik meg, vagy az a személy, aki a születés tényéről tudomással bír.

A gyermek születésének anyakönyvezéséhez szükséges:
- Jegyzőkönyv élve születésről
- Központi Statisztikai Hivatal évleszületési lap
- vizsgálati lap otthon született újszülöttről 2pld.-ban
- terhes-gondozási könyv
- szülész-nőgyógyász szakorvos által kiállított igazolás
- büntetőjogi nyilatkozat az anyától a születés helyére és idejére vonatkozóan (ha a születésnél orvos nem működött közre)
- az anya érvényes személyi igazolványa és lakcímkártyája

- Annak a külföldi állampolgárnak, aki nem rendelkezik bevándorolt, letelepedett státusszal érvényes útlevele.
- a szülők házassági anyakönyvi kivonata. A külföldi állampolgárságú szülők, külföldön kötött házassága esetében - az Országos Fordító és Fordításhitelesítő Iroda (Bajza u. 52.) – fordításában kell a házassági anyakönyvi kivonatot bemutatni.
- házasságon kívül született gyermek esetében a szülők által tett teljes hatályú apai elismerő nyilatkozata

Haláleset anyakönyvezése

Szükséges okiratok:
- az orvos által kiállított halottvizsgálati bizonyítvány
- az elhunyt születési anyakönyvi kivonata
- az elhunyt házassági anyakönyvi kivonata v. jogerős válási ítélet
- özvegy családi állapot esetén a házastárs halotti anyakönyvi kivonata
- az elhunyt személyazonosító igazolványa, lakcímkártyája, új típusú vezetői engedélye vagy útlevele

Ha a haláleset bejelentése az anyakönyvezéshez szükséges adatokat nem tartalmazza, vagy azokat - az anyakönyvvezető által beszerzendő adatok, okiratok kivételével - nem igazolták, az anyakönyvvezető az anyakönyvezést a hiányzó adatok beszerzéséig, de legfeljebb a bejelentéstől számított harminc napra elhalasztja.

Hazai anyakönyvezés

Külföldön történt anyakönyvi események magyarországi anyakönyvezése

A hatályos szabályozás szerint magyar állampolgárral külföldön történt anyakönyvi eseményt Magyarországon anyakönyveztetni kell. Ennek szükségességét megmagyarázza az, hogy magyar anyakönyvi okirat nélkül nem lehet személyazonosító igazolványt, útlevelet váltani, esetlegesen nem tud igénybe venni olyan szolgáltatásokat, melyek őt, mint magyar állampolgárt megilletik.

A magyarországi anyakönyvezést az érintett, bármely polgármesteri hivatal anyakönyvvezetőjénél, külföldön élő magyar állampolgár a magyar külképviselet konzulátusán is kérheti.

A magyarországi anyakönyvezésnél minden esetben hitelt érdemlően kell igazolni az érintett személy fennálló magyar állampolgárságát (érvényes személyazonosító igazolvány, érvényes magyar útlevél, illetve ezek hiányában egy évnél nem régebben kiállított állampolgársági bizonyítvány). Amennyiben ezen iratok valamelyikével nem rendelkezik, az eljárás az állampolgárság vizsgálatának idejével meghosszabbodik.

A magyarországi anyakönyvezést az érintett vagy némely esetben annak meghatalmazottja bármely polgármesteri hivatal anyakönyvvezetőjénél, külföldön élő magyar állampolgár a magyar külképviselet konzulátusán is kérheti.

A születés magyarországi anyakönyvezése

Nagykorú személy saját maga kérheti. 18 év alatti gyermek esetében szülei járhatnak el.

Az anyakönyvezéshez szükséges:

1. Születési anyakönyvi kivonat /amely tartalmazza a gyermek születésére és a szülőkre vonatkozó adatokat/ + hiteles fordítás /OFFI/ + apostille v. felülhitelesítés - hacsak az ügyfajtára vonatkozó jogszabályból, nemzetközi szerződésből, illetve viszonossági gyakorlatból más nem következik-.
2. Szülők házassági anyakönyvi kivonata v. apai elismerő nyilatkozat + hiteles fordítás /OFFI/ apai elismerő esetén a magyar fél születési anyakönyvi kivonata
3. A szülők nyilatkozata a gyermek születési családi nevéről, ha a feleség nem vette fel a férj nevét, vagy kettős családi névként vette fel azt, és a házassági kivonat nem tartalmaz a gyermek születési családi nevéről megállapodást + utónevéről, ha a szülők kérik a gyermek utónevét a magyar írásmódnak megfelelően anyakönyvezni.
4. A szülők magyar /a gyermek születésének idejében érvényes/ személyi iratai /személyi igazolvány + lakcímkártya v. útlevél + lakcímkártya,/ külföldi fél részéről: útlevél.

Ha valamelyik szülő nem ért, illetve nem beszél magyarul, akkor tolmácsról nekik kell gondoskodniuk /nem szükséges hivatásos tolmács, de a szülők egyenesági hozzátartozója nem lehet/. Személyi igazolvány + lakcímkártya bemutatása szükséges.

Ha a szülők tartósan külföldön tartózkodnak a kérelem az ottani magyar külképviseletnél is benyújtható (nem kell fordítást csatolni).

Házasságkötés magyarországi anyakönyvezése

Az eljárást az érintett maga kezdeményezheti, vagy meghatalmazottja útján járhat el.

Az anyakönyvezéshez szükséges:
ha a házastársak mindketten magyar állampolgárok:
1. mindkét házastárs magyar állampolgárságának hitelt érdemlő igazolása (érvényes személyi igazolvány, érvényes személyazonosító igazolvány, érvényes magyar útlevél, egy évnél nem régebben kiállított állampolgársági bizonyítvány)
2. mindkettőjük 2014. július 1. után kiállított születési anyakönyvi kivonata
3. a házasságot megelőző, elvált családi állapot esetén az előző házasság záradékolt házassági anyakönyvi kivonata, özvegy családi állapot esetén az elhalt házastárs halotti anyakönyvi kivonata.
4. a külföldi házassági okirat (vagy annak hitelesített másolata) hiteles magyar fordítással (OFFI Budapest VI. Bajza u. 52)
5. A házastársak, ha a külföldi okirat nem tartalmazza a házastársak házasságban viselt nevét
személyesen, illetve meghatalmazott útján írásban is nyilatkozhatnak. A felek a nyilatkozatokat az anyakönyvvezető-, közjegyző-, vagy két tanú előtt tehetik meg, tanúknak személyi igazolvány számát, illetve lakcímét fel kell tüntetni. /ez a meghatalmazásokra is érvényes/
6. Abban az esetben, ha a házastársak a házasságban saját nevüket viselik, nyilatkozniuk kell (személyesen, illetve meghatalmazott útján írásban) a születendő gyermekeik családi nevére vonatkozóan. A szülők a nyilatkozatokat az anyakönyvvezető-, közjegyző-, vagy két tanú előtt tehetik meg, a tanúknak személyi igazolvány számát, illetve lakcímét fel kell tüntetni. /ez a meghatalmazásokra is érvényes/
7. Ha az anyakönyveztetést meghatalmazott intézi: eredeti meghatalmazás a házasság hazai anyakönyvezéséhez (a tanúknak személyi igazolvány számát, illetve lakcímét fel kell tüntetni)

Amennyiben valamelyik házastárs nem magyar állampolgár akkor az ő részéről be kell mutatni: érvényes útlevelét vagy személyi igazolványát. A magyar félre a fentebb leírtak vonatkoznak.

Haláleset magyarországi anyakönyvezése

Az eljárást a hozzátartozónak (házastárs, gyermek) kell kezdeményeznie, de eljárhat meghatalmazottja is.

Az anyakönyvezéshez szükséges:

1. az elhalt magyar állampolgárságának hitelt érdemlő igazolása (érvényes személyi igazolvány, érvényes személyazonosító igazolvány, érvényes magyar útlevél, egy évnél nem régebben kiállított állampolgársági bizonyítvány)
2. a külföldi halotti anyakönyvi okirat (vagy ennek hiteles másolata) hiteles magyar fordítással (OFFI Budapest VI. Bajza u. 52)
3. az elhalt születési anyakönyvi kivonata
4. házas családi állapot esetén a házassági anyakönyvi kivonata
5. az elhalt: özvegy, vagy elvált családi állapotát igazoló záradékolt házassági anyakönyvi kivonat.
6. Az elhalt érvényes személyazonosító igazolványát, érvényes magyar útlevelét, 2001. január 1. után kiállított vezetői engedélyét.

A külföldön történt anyakönyvi eseményeket az illetékes anyakönyvvezető vagy konzuli tisztviselő anyakönyvezésre felterjeszti a Fővárosi Kormányhivatal Honosítottak és Határon kívüliek Osztálya 2. címére, ahol az esemény az iratok ellenőrzése után anyakönyvezésre kerül. Az elkészült anyakönyvi kivonatot postai úton, ajánlott küldeményként küldik meg a megjelölt személynek.

Amennyiben az anyakönyvi kivonatról, bármely eljáráshoz, másodlatra van szükség, azt a Budapest Főváros Kormányhivatala Állampolgársági és Anyakönyvi Főosztály Hazai Anyakönyvi Osztály 2.-től lehet megkérni. (Budapest VII. ker. Károly krt. 11.) Vagy abban az esetben ha az esemény az Elektronikus anyakönyvben már rögzítésre került bármelyik anyakönyvi hivatalban kikérhető.

Teljes hatályú apai elismerő nyilatkozat

A jegyzőkönyv felvételéhez mindkét szülő együttes jelenléte szükséges.

Szükséges okiratok:

- Mindkét Szülő érvényes személyazonosító igazolványa, (ennek hiányában) érvényes útlevele szükséges, lakcímigazolvánnyal együtt. Természetesen megfelelő a régi formátumú személyazonosító igazolvány is melyben a lakcímadatok is szerepelnek.
- Szakorvos (szülész-nőgyógyász) által kiállított bizonyítvány (igazolás), mely a fogantatás vélhető és a szülés várható időpontját tartalmazza. .
- Ha az anya családi állapota elvált, záradékolt házassági anyakönyvi kivonat (az anyakönyvi kivonat megjegyzések rovata tartalmazza a válás jogerőre emelkedésének időpontját) melyet a házasságkötés helye szerinti anyakönyvvezető adhat ki.

Az anya hajadon családi állapota esetében az apai elismerő nyilatkozatot kiállító anyakönyvvezető állítja ki a családi állapot igazolást. A teljes hatályú apai elismerő nyilatkozatot születendő gyermekre - elvált családi állapotú anya esetében - akkor lehet felvenni, ha a válás jogerőre emelkedése és a gyermek várható születési ideje között eltelt 300 nap.

Külföldi állampolgár anya esetében:
szükség van családi állapotának igazolására, útlevelére, valamint ha rendelkezik az idegenrendészeti hatóság által kiállított tartózkodási engedéllyel, esetleg letelepedési engedéllyel.
Külföldi okirat csak hiteles - az OFFI által hitelesített, és fordított – magyar fordítással fogadható el.

Külföldi állampolgár apa esetében:
szükség van útlevelére, valamint ha rendelkezik, az idegenrendészeti hatóság által kiállított, tartózkodási engedéllyel, esetleg letelepedési engedéllyel.

Tolmácsra abban az esetben van szükség, ha valamelyik szülő nem ért illetve nem beszél magyarul. Tolmács lehet olyan személy is, aki nem rendelkezik tolmács igazolvánnyal, de azt az idegen nyelvet, melyet az eljárásnál használ, olyan szinten beszéli, hogy a feltett kérdéseket, válaszokat fordítani tudja. Tolmácsról a nyilatkozó feleknek kell gondoskodniuk. Tolmács a nyilatkozó felek egyenesági hozzátartozója nem lehet.

Abban az esetben, ha mindkét szülő külföldi állampolgár, országuk budapesti nagykövetségén lehet a nyilatkozatot megtenni.

Állampolgársági eskütétellel kapcsolatos ügyek

Az állampolgárság megszerzésére irányuló nyilatkozatot és kérelmet, továbbá az állampolgárságról lemondó nyilatkozatot, valamint az állampolgársági bizonyítvány kiadása iránti kérelmet

- a fővárosi és megyei kormányhivatal járási hivatalához
- a fővárosi és megyei kormányhivatal integrált ügyfélszolgálati irodájához
- a magyar konzuli tisztviselőhöz

lehet benyújtani.

A magyar állampolgárság honosítással, illetve visszahonosítással történő megszerzésére irányuló kérelemről – a miniszter előterjesztése alapján - a köztársasági elnök dönt.

Állampolgársági eskü és fogadalom

Az állampolgársági eskü vagy fogadalom letételére az Ápt. 4§ (3) és (3a) bekezdése alapján honosított és a visszahonosított személyt a kérelem benyújtásakor vagy az Ápt. 16.§(3) bekezdése szerint általa megjelölt kerület polgármestere vagy magyar külképviselet vezetője, a más jogcímen honosított személyt a lakóhelye szerint illetékes polgármester, illetőleg külföldön a magyar külképviselet vezetője értesíti, és gondoskodik az ünnepélyes eskü-vagy fogadalomtételről.

Hagyatéki ügyek

h_adatlap_leltar_felvetelhez.doc
h_eljaras.doc
h_nemleges_nyilatkozat.doc
h_pot_eljarashoz_kerelem.doc

 

Kérelem nyomtatványok

hazassagkoteshez_tanuk_adatai.doc
Ker_30_napos_varakozasi_ido_aloli_felmentes.doc
ker_anyakonyvi_kivona-tkiadasahoz.doc
ker_halaleset_hazai_anyakonyvezesehez.doc
ker_hazassagkotes_hazai_anyakonyvezesehez.doc
ker_kiskoru_nevvaltoztatasahoz.doc
ker_munkaido_utani_es_kulso_hazassagkotesre.doc
ker_nagykoru_nevvaltoztatasahoz.doc
ker_szuletes_hazai_anyakonyvezes.doc

 

Tovább a kategóriában: « Közterület felügyelet

Impresszum

A www.zsambek.hu oldalain található tartalom Zsámbék Város Önkormányzata és a Zsámbéki Polgármesteri Hivatal tulajdonát képezi. Előzetes írásos hozzájárulás nélkül tilos a weboldal egészének vagy részeinek bármilyen formájú közzététele, sokszorosítása, terjesztése, forgalomba hozatala.

Látnivalók

Barokk Templom
A Keresztelő Szent János ...
Immaculata-emlékoszlop
Az emlékmű mai formájában nem ...
Józsefvárosi pinceterület
Összefüggő zöld sziget Zsámbék ...
Lámpamúzeum
Lámpamúzeum a Guiness rekorder ...
Pestis Kápolna
Zsámbék határában az Angyal ...
Romtemplom és Kőtár
Zsámbék egyedülálló ...
Szent Vendel domborműves népi lakóház
Zsámbék egyik legrégebbi, 1740 ...
Törökkút
A szokatlanul nagy méretű ...
Zárdakert
Romantikus, tóval, szökőkúttal, ...

Zsámbék anno - galéria